Psihoterapija i psihoterapijske intervencije

1. Bihevioralna psihoterapijske tehnike

Korištenje posebnih tehnika kao što su desenzitizacija, averzivne tehnike za kontrolu ponašanja, oblikovanje i preplavljivanje, a u cilju uklanjanja nepoželjnog ponašanja i nadomještavanja prihvatljivim ponašanjem. Ima za cilj promjenu načina na koji pacijent djeluje.

2. EMDR (Desenzitiziranje i reprocesiranje pokretima očiju)

Korištenje posebne tehnike bihevioralne terapije – tehnike desenzitizacije brzim pokretima očiju – koja je dokazano efikasna za stanja nastala kao posljedica traumatskih iskustava kao i za druga anksiozna stanja.

3. Gestalt psihoterapijske tehnike

Primjena Gestalt pristupa, tehnika u radu sa osobama u cilju rasta i razvoja ličnosti, poboljšanje socijalne adaptacije i komunikacije. Upotrebljavaju se brojne tehnike rada u ostvarivanju navedenih ciljeva.

4. Kognitivno-bihevioralna psihoterapija (KBT)

Primjena kognitivno-bihevioralnih tehnika kao što su kognitivno restrukturiranje, desenzitizaciju, dijalektičko ponašanje, motivacijski intervju, prevenciju relapsa, strukturirano rješavanje problema, odgovor-prevencija. Ima za cilj promjenu načina na koji pacijenti razmišljaju i djeluju.

5. Intervencija u krizi

Razgovor o iskustvima pacijenta, ventiliranje osjećanja, rad na prihvaćanju osjećanja, pronalaženje načina prevladavanja uticaja stresnog događaja. U cilju prevladavanja akutnog, hroničnog i/ili prolongiranog stresa, efekata posttraumatskog stresa i uspostavljanje kognitivne kontrole, koriste se tehnike koje uključuju psihološke procese, kognitivno-bihevioralne tehnike, relaksaciju i vođenu fantaziju.

6. Intervencija u krizi kod ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim supstancama

Skup postupaka pomoću kojih se nakon kriznih događaja/situacija nastoji pomoći osobama da lakše prebrode ono što su doživjeli, pri se terapijski djeluje prema uz uspostavljanje empatije i povjerenja. Od posebnog značaja je intervencija u stanjima: apstinencijalne krize, psihomotornog nemira i agresivnosti, depresije i drugih stresnih situacija.

7. Kognitivne tehnike

Primjena kognitivnih tehnika za analizu problema, očekivanja i pretpostavki osoba u vezi sa određenom situacijom i vlastitim osjećanjima; razrada načina na koje osoba objašnjava svoj problem, situaciju i ponašanje u njoj. Uključuje identifikaciju i zaustavljanje automatskih, negativnih misli, identifikaciju osjećanja kao i maladaptivnih reakcija, uspostavljanje kontrole i modifikaciju disfunkcionalnih misli i ponašanja.

8. Intervencije u terapiji porodičnih situacija

Zajednički rad s cijelom porodicom kao s grupom čiji članovi, uz pomoć terapeuta, traže nove puteve svog funkcioniranja i teže promjenama u obiteljskom sistemu. Uključuje bihevioralni, kognitivno-bihevioralni, interpersonalni, geštalt i psihodinamski pristup. Sagledavanje porodice kao sistema elemenata interakcije koji ima svoja vlastita pravila, vjerovanje, potrebe i uloge. Pomaže pacijentu da otkrije načine na koji funkcionira njegova obitelj, njegovu ulogu u tom sistemu i kako ova uloga utječe na njihove odnose unutar obitelji i izvan nje.

9. Sugestivne psihoterapije

Upotreba sugestivnih faktora u cilju postizanja psihoterapijskog učinka. Uključuje larviranu sugestiju, persuaziju, hipnoterapiju, autogeni trening, progesivnu mišićnu relaksaciju.

10. Suportivno-verbalna individualna psihoterapija

Uspostavljanje odnosa sa pacijentom, empatijsko praćenje i razumijevanje s ciljem da pacijent u terapiji doživi novo emocionalno iskustvo i da se postignu određene promjene u ponašanju ili se pomogne pacijentu da shvati i prihvati vlastite probleme i konflikte i postavi se prema njima realnije. Ima za cilj optimizaciju pacijentovog funkcioniranja, promoviranje njegove autonomije, podizanje samopouzdanja i smanjenje anksioznosti.

11. Individualna površna terapija

Razgovor sa pacijentom, suočavanje sa problemom, posmatranje, savjeti i sugestije kako da se određeni problem riješi.

12. Terapija para

Oblik psihoterapije kojim se liječe poremećeni dijadni odnosi. Uključuje psihoedukaciju, kognitivno-bihevioralni, bihevioralni, interpersonalni, psihodinamski i druge pristupe.

13. Tehnike transakcione analize

Rekonstruktivna psihoterapija orijentirana ka analizi analizi transakcija, analizi ego-stanja: roditelj, odrasli, dijete; analizi komunikacija, konfrontaciji verbalnog i neverbalnog ponašanja.

14. Druge psihoterapijske tehnike

Imaju za cilj otklanjanje ili reduciranje simptoma i postizanja bolje funkcionalnosti pacijenta.