Psihoedukacija i savjetovanje

1. Psihoedukacija

Specifična forma intervencije namjenjena pacijentima s dugoročnim psihičkim poremećajima i njihovim porodicama, a s ciljem pružanja pomoći u boljem razumijevanju bolesti, načinu suočavanja i nošenja s bolesti, ulozi pacijenta i njegove porodice u oporavku, te jačanju resursa pacijenta i porodice.

2. Psihosocijalno savjetovanje

Suportivna ili edukativna intervencija primjenjena kod pacijenata i članova njihove porodice i drugih značajnih osoba sa ciljem povećanja znanja, svjesnosti i razumijevanja fizioloških, psiholoških, socijalnih ili radnih posljedica problema koje pacijent ima.

3. Partnersko savjetovanje

Primjena savjetodavnih postupaka u radu sa parovima, porodicama, bračnim partnerima.

4. Promotivno savjetovanje

Intervencija koja se provodi sa ciljem promocije optimalnog mentalnog i emocionalnog zdravlja, prevenciji onesposobljenja zbog psihičkog poremećaja.

5. Psihoedukacija ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim supstancama

Specifičan razgovor sa ciljem edukacije ovisnika i postizanja unutrašnje “intrinzičke” motivacije, osnaživanja, odupiranja negativnim uticajima izvana, sprječavanje otuđivanja pacijenta, poticanje reintegracije u društvo.

6. Psihoedukacija članova porodice ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim supstancama

Specifičan razgovor sa članovima porodice ovisnika, educiranje porodice, osnaživanje, destigmatizacija ovisnika i porodice.

7. Savjetovanje članova porodice ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim supstancama

Razgovor informativno-edukativnog karaktera uz pomoć različitih psihoterapijskih tehnika poštujući principe savjetovališnog rada (uvažavanje stavova i mišljenja, empatija i diskrecija).

8. Savjetovanje ili edukacija u vezi sa problemom kockanja ili klađenja

Savjetovanje se radi sa osobama koje su imale iskustvo kockanja ili klađenja ali ponašanje nema karakter patološkog kockanja.

9. Savjetovanje ili edukacija vezana za ishranu

Savjetovanje ili edukacija u odnosu na unos hrane nužne za zadovoljenje metaboličkih potreba; edukacija o kvaliteti, sastavu hranljivih materija, njihovim efektima na zdravlje; edukacija o značaju nutritivnih materija za bolesnika sa poremećajima hranjenja.

10. Savjetovanje kod gubitka ili žalovanja

Odnosi se na osjećaj tuge koji nastaje nakon gubitka ili smrti značajne osobe. Anticipirano žalovanje odnosi se na osjećaj gubitka ili tuge koji nastaje prije ili u očekivanju smrti značajne osobe. Uključuje pomaganje osobama da se nose sa žalovanjem ili odgovorom na lični gubitak. Različiti stresni događaji mogu dovesti do žalovanja kao što je gubitak pri psihičkoj ili fizičkoj bolesti, gubitak posla, prekid emocionalne veze i sl.

11. Savjetovanje u kriznoj situaciji/kriznom događaju

Uključuje savjetovanje kao kriznu intervenciju i debrifing nakon kritičkog incidenta. Ima za cilj kupiranje dekompenzacije ili smanjenje niova uzbuđenja sve dok pacijent nije u stanju vratiti se svojim uobičajenim prilagodbenim strategijama koje su postojale prije krize ili kritičnog inicidenta. Kriza može biti posljedica iznenadnog događaja kao što je iznenadna smrt, fizički napad, prekid veze, razvod, finansijski problemi, problemi stanovanja, prirodne nepogode, odlazak u penziju ili druge iznenadne životne promjene.

12. Savjetovanje vezano za zlostavljanje

Uključuje savjetovanje vezano za nasilje u porodici, seksualno zlostavljanje i druge oblike zlostavljanja.

13. Duhovno savjetovanje

Uključuje rad na moralnim, duhovnim i vjerskim sadržajima koji imaju uticaja na ponašanje i zdravlje pacijenta, a ima za cilj osnaživanje pacijenta

14. Savjetovanje osoba sa somatskim oboljenjem

Pružanje pomoći osobama sa somatskim oboljenjem i članovima njegove porodice u boljem razumijevanju problema i mogućnosti; pomoć u suočavanju sa kriznom situacijom zbog bolesti; pomoć u boljoj prilagodbi na novonastale životne uslove.

15. Savjetodavni intervju

Primjena savjetodavnih postupaka sa pacijentima opterećenim različitim psihosocijalnim problemima.

16. Savjetovanje o resursima u zajednici

Intervencija koja ima za cilj pružanje informacija pacijentu o tome kako pristupiti dostupnim resursima u zajednici; pomoć pacijentu u određivanju potreba i donošenju odluka.