Psihijatrijski pregled, intervju, analiza i mišljenje

1. Prvi psihijatrijski pregled

Prvi psihijatrijski pregled znači pregled novog pacijenta, a ne prvi pregled pacijenta u tekućoj godini. POdrazumijeva uzimanje općih anamnestičkih podataka i psihijatrijske anamneze; opći pregled pacijenta i psihički status; postavljanje indikacija za dalji psihijatrijski tretman i određivanje potrebne terapije; propisivanje terapije; određivanje dijagnostičkih postupaka, eventualno preporučivanje urgentnih dijagnostičkih i drugih postupaka i intervencija; pisanje mišljenja ordinirajućem doktoru, zakazivanje kontrolnog pregleda; analiza druge dokumentacije.

2. Kontrolni psihijatrijski pregled

uzimanje dopunskih anamnestičkih podataka o toku bolesti, završni opći i psihijatrijski pregled pacijenta; analiza svih nalaza; evaluacija terapijskih postupaka i mjera; indikacija za dalji psihijatrijski tretman; određivanje potrebne terapije i potrebnih dodatnih dijagnostičkih postupaka; propisivanje terapije; usaglašavanje dijagnostičkih i terapijskih stavova sa ostalim članovima tima (psiholog, socijalni radnik, medicinski tehničar); pisanje mišljenja ordinirajućem doktoru, zakazivanje kontrolnog pregleda; analiza druge dokumentacije.

3. Psihijatrijski intervju

Metoda uzimanja podataka iz lične i porodične anamneze, kod psihijatrijskog pregleda. Pored toga podrazumijeva prikupljanje psihijatrijskih podataka, procjenu mentalnog statusa, postavljanje radne dijagnoze, razumijevanje pacijenta, i postizanje dogovora s pacijentom o planu tretmana.

Ciljevi psihijatrijskog intervjua se prikupljanje podataka relevantnih za psihički status bolesnika (starost, obrazovni, sociokulturni nivo, bračni i porodični status, zanimanje, podaci sa aspekta bolesnika/porodice, psihološki problemi, informiranje osobe o dijagnozi i planiranoj terapiji, aktualnim i dominantnim psihičkim tegobama, intenzitetu stresa, prirodi krize te mehanizmima prevladavanja) ali i uspostavljanje radnog saveza sa pacijentom. Intervju uključuje i davanje informacija, uputa i preporuka koje se tiču specifičnih sadržaja.

4. Psihijatrijska analiza i mišljenje

Iznošenje mišljenja o psihijatrijskom poremećaju i/ili promjeni ličnosti na osnovu obavljenog psihijatrijskog intervjua, obavljenih psiholoških ispitivanja, analize i interpretacije testovnih rezultata i uvida u svu ostalu medicinsku dokumentaciju.

5. Drugo psihijatrijsko mišljenje (second opinion)

Davanje mišljenja o psihičkom stanju i tegobama te o mogućnostima liječenja kada postoji već prethodno postavljena dijagnoza i preporučena terapija. Nije uvijek lahko postaviti dijagnozu i naći učinkovit lijek. I ljekari često zatraže mišljenje i pomoć svojih kolega. Zatražiti drugo mišljenje nije znak nepovjerenja prema ljekaru, nego osviještenosti pojedinca koji želi aktivno sudjelovati u svom liječenju. Drugo mišljenje može smanjiti bespotrebnu patnju a ponekad spašava život. Svaka osoba ima pravo zatražiti drugo mišljenje. Razlozi za traženje mogu biti sumnja, nevjerica, strah od dijagnoze bolesti, dvojba oko toga koja je solucija bolja (kako u postavljanju dijagnoze tako i u tretmanu), untrašnji glas koji vam govori da nešto nije kako bi trebalo biti ili jednostavno osjećaj nepovjerenja. Drugo mišljenje daje specijalista koji nije direktno sudjelovao u dotadašnjem liječenju. U razvijenom svijetu drugo mišljenje je već dugo uvriježeno pravilo. Drugo mišljenje može biti identično prvome, a može biti i različito. Ako je isto, onda se preporučuje to prihvatiti. Ako je drugačije, mogu se zatražiti i dodatna mišljenja.

6. Psihijatrijski intervju s pratnjom

Specifičan način razgovora između pratnje pacijenta i psihijatra sa ciljem prikupljanja informacija iz pacijentove najbliže okoline o problemu zbog kojeg dolazi na pregled a radi planiranja daljnjih psihijatrijskih intervencija.

7. Psihoterapijski intervju

Psihoterapijski intervju podrazumijeva psihološki pristup i emocionalno prihvatanje pacijenta od strane terapeuta, razvijanje verbalne i neverbalne interakcije uz kreiranje pozitvne transferne atmosfere. To je posebna vrsta verbalne interakcije započeta u terapijske svrhe i upravljena na specifične sadržaje.

8. Psihijatrijski pregled osoba sa somatskim oboljenjima

Metoda za identifikaciju odsustva ili prisutnosti pojedinih simptoma psihičkog poremećaja, određivanje karaktera tih simptoma te dijagnosticiranje i liječenje psihičkog poremećaja u bolesnika sa somatskim oboljenjima.