Procjena somatskog stanja osoba koje se liječe zbog psihičkih poremećaja

1. Opća somatska procjena/zdravstveni monitoring

Somatska procjena koji uključuje i analizu bazičnih somatskih mjerenja (krvnog pritiska, tjelesne težine, tjelesne visine, temperature, procjenu integriteta kože i dr.); praćenje vitalnih parametara.

2. Procjena neurološkog statusa

Procjena neurološkog statusa upotrebom metoda neurološkog pregleda, a uključuje procjenu funkcije sluha, gutanja, glasa, govora, fluentnosti govora, jezika što podrazumjeva funkciju shvaćanja, izražavanja, prepoznavanja za verbalni i neverbalni jezik, procjenu ravnoteže, pokreta, hoda, stava, refleksa, sfinktera, senzibiliteta.

3. Preporuka za biohemijske testove i njihova analiza

Preporuka za početne biohemijske pretrage koje se rade kao standardna obrada na početku liječenja odnosno kod određenih stanja koja se prvi put javljaju, te analiza istih nakon dobijenih rezultata. Preporuka za biohemijske pretrage te analiza istih kod uključivanja lijekova. Kontinuirano praćenje i analiza biohemijskih parametara, kao i praćenje neželjenih efekata liječenja.

4. Preporuka za kompjuteriziranu tomografiju- CT mozga i analiza opisa

Preporuuka za kompjuteriziranu tomografiju- CT mozga kao dio standardne obrade kod određenih stanja koja se prvi put javljaju ili nakon procjene da isti treba uraditi u toku tretmana. Analiza opisa snimka nakon urađenog CT mozga u kontekstu psihijatrijskog stanja zbog kojeg se osoba liječi.

5. Analiza i praćenje koncentracije stabilizatora raspoloženja u krvi (Litij, valproat, karbamazepin)

Kontinuirano praćenje i analiza koncentracije litija u serumu u osoba koje se liječe zbog bipolarnog poremećaja primjenom Litij karbonata. Kontinuirano praćenje i analiza koncentracije u osoba koje se liječe zbog bipolarnog poremećaja primjenom valproične kiseline, povremeno karabamazepina.

6. Analiza rezultata skrining testa urina na lijekove i psihoaktivne supstance

Praćenje i analiza rezultata testova urina na lijekove i psihoaktivne supstance u osoba koje se liječe od poremećaja vezanih za upotrebu psihoaktivnih supstanci.